::: 2008 Bilirkişi İlan Metni ve Başvuru Dilekçe Örneği

T.C.
ANKARA ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

İ L Â N


          Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Ankara ili ve yargı çevremize bağlı Akyurt, Bala, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere,  2008 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

          BAŞVURU ŞARTLARI      :
          1) Gerçek kişilerin;
          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
          b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
          c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
          d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
          e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
          f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,
          g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
          2) Tüzel kişilerin;
          a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
          b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.


          BAŞVURU USULÜ       :
          Başvuru Yeri : www.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 4.kat 75 Nolu Bürosundan şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
          Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları        22 Ekim 2007 Pazartesi günü başlayıp 31 Ekim 2007 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

 

          BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER         :
          Başvuru dilekçesine;
          a) Nüfus cüzdanı örneği,
          b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
          c) Adlî sicil kaydı,
          d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
          e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
          f) Bir adet vesikalık fotoğraf  (Başvuru formuna yapıştırılacak)
eklenmesi gerekir.
          g) Önceki yıllarda Bilirkişi Listesine kayıtlı olanların b ve c bentlerindeki belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin de ayrıca ibraz edilmesi gerekir.

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ              :
          Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2007 Cuma gününe kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.
          Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

          YEMİN       :
          Listeye kabul edilenlere,  03 / 12 / 2007 - 07 / 12 / 2007 tarihleri arasında bilirkişilik başvuru sıra numarasına göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Makamında yemin ettirilecektir.

          LİSTELERİN İLANI        :
          Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2007 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur.  12.09.2007

Yılmaz UĞURLU            Hüseyin BOYRAZOĞLU                     M. Nuri ÖZTÜRK
BAŞKAN                                ÜYE                                                     ÜYE

 

        

  2008 Bilirkişi Talep Formları