Ihale Ilani

 

Isi Santrallerinin Bakim Onarimi ve Kalorifer Yakiti Satin Alinacaktir.

 

TÜRKIYE ADALET AKADEMISI

 

isi santrallerinin bakim onarimi ve kalorifer yakiti alimi isi açik ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

Ihale Kayit No : 2007/149301

 

1. Idarenin

 

 

a ) Adresi

:

AHLATLIBEL INCEK BULVARI 06095 ÇANKAYA ANKARA

 

 

b ) Telefon - Faks Numarasi

:

312 4898180 - 312 4898112

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

taa@adalet .gov.tr

 

2. Ihale Konusu malin

 

 

a ) Niteligi, Türü ve Miktari

:

Mal Alimi, Isi Santrallerinin Bakim Onarimi ve 400 Ton Kalorifer Yakiti (Fuel-Oil) alimi

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlibel Kampüsü

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

Sözlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 gün içinde baslanip 400 Ton kalorifer yakiti alimi bitimine kadar periyodik olarak alim yapilacaktir.

3. Ihalenin

 

a ) Yapilacagi Yer

:

Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlibel Kampüsü Toplanti Salonu

 

b ) Tarihi - Saati

:

19.10.2007 - 10:00

 

4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasina kayitli oldugunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin sicile kayitli olduguna dair belge,

4.1.2.3. Ihale konusu is ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuati uyarinca gerekli belge/bilgi: Istekli bir akaryakit dagitim ve pazarlama kurulusu ise Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu veya ilgili kuruluslardan ihalenin yapildigi yil içinde alinmis teklif sahibinin " Akaryakit Dagitim ve Pazarlama Kurulusu " oldugunu gösteren yazinin asli veya noter tasdikli sureti

4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik eden belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayilan durumlarda olunmadigina iliskin yazili taahhütname,

 

4.1.5. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. Ihale konusu alimin/isin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere yaptirilamaz.

4.1.8. Ihale dokümaninin satin alindigina dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kisi olmasi durumuna göre ortagi oldugu sahis sirketleri ile sermayesinin yarisindan fazlasina sahip oldugu sermaye sirketlerine iliskin beyanname,

4.1.10. Tüzel kisi istekli tarafindan sunulan is deneyim belgesinin, ayni tüzel kisinin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde sunulacak is deneyim belgesinin baska bir tüzel kisiye kullandirilmayacagina iliskin taahhütname.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5' inden az olmamak üzere istekli tarafindan belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanilmamis nakit kredisi veya kullanilmamis teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatini gösterir, yerli veya yabanci bankalardan alinacak belgeler.

4.2.2. Isteklinin bilançosu veya esdeger belgeleri

Ihalenin yapildigi yildan bir önceki yila ait isteklinin yil sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara esdeger belgeler 

Isteklinin;
   a) Cari oranin (dönen varliklar / kisa vadeli borçlar) en az 0,50 olmasi,
   b) Öz kaynak oraninin (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olmasi,
   c) Kisa vadeli banka borçlarinin öz kaynaklara oraninin 0,75'den küçük olmasi,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranir. Bu sartlari bir önceki yilda saglayamayan istekliler, bir önceki yilin yanisira iki önceki yilin belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yilin ortalamasi üzerinden asgari degerlerin saglanip saglanmadigina bakilir.

Serbest meslek erbabinin verecegi ilgili mevzuatina göre düzenlenmis ve onaylanmis serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen degerlere göre, toplam gelir/toplam gider oraninin son yil degerinin en az (1,25) olmasi sarti aranir. Bu durumda yukarida bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.Ihalenin yapildigi yil içinde kurulan sirketlerde (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen bilanço oranlarini karsilayan açilis bilançosunun verilmesi yeterlidir. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler

 

4.3.1. Is deneyim belgeleri:

Isteklinin son bes yil içinde yurt içinde ve yurt disinda, kamu veya özel sektörde gerçeklestirilen ve idarece noksansiz ve ayipsiz kabul edilen ihale konusu alim veya ihale dokümaninda belirlenecek benzer nitelikteki alimlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.Ihale konusu isin özelligine göre istekliler tarafindan teklif edilen bedelin %40 oraninda, ihale konusu alim veya ihale dokümaninda belirlenecek benzer nitelikteki alimlara ait tek sözlesmeye iliskin is deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Makine ve diger ekipmana iliskin belgeler

              Istekliler petrol ürünleri naklinde kullanilmak üzere her biri 10 ton veya daha fazla kapasitede olmak üzere en az 2 adet akaryakit tankeri bulunduracaktir.

              Tesis makine teçhizat ve diger ekipman Isteklinin kendi mali ise; fatura, demirbas veya amortisman defterinde kayitli olduguna dair Noter tespit tutanagi veya Yeminli Mali Müsavir Raporu yada Serbest Muhasebeci Mali Müsavir raporu ile tevsik edilmesi,

              Taahhüt edilerek temin edilecek olmasi durumunda ise sözlesme süresince belirtilen özelliklerde araç bulundurulacagina iliskin Noter onayli taahhütnamenin ibrazi gerekir.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer is olarak , Kamu Kurumlarina yapilan her türlü kalorifer yakiti ( fuel-oil) satis isleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açidan en avantajli teklif, en düsük fiyat esasina göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

7. Ihale dokümani Türkiye Adalet Akademisi Idari Mali Isler Sube Müdürlügü adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karsiligi ayni adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari zorunludur.

8. Teklifler 19.10.2007 tarihi, saat 10:00 'a kadar Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlibel Kampüsü Toplanti Salonu adresine verilebilecegi gibi, iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözlesme imzalanacaktir. Bu ihalede isin tamami için teklif verilecektir.
.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalidir.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diger Hususlar:

Ihale dökümani satis bedeli Türkiye Adalet Akademisinin Ziraat Bankasi Adliye Sarayi Subesi nezdindeki 5532005-5002 no´lu hesabina yatirilacak ve banka dekontu sunularak ihale dökümani alinacaktir.