:::İcra İflas Kanunu Tasarısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.03.0.KGM.0.00.00.04-                                                                                               .../..../2007

Konu   :

 

............... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bilindiği üzere, 1932 yılında kabul edilmiş olan İcra ve İflas Kanununun öngördüğü icra teşkilâtına ilişkin yapı, son yıllarda aşırı artış gösteren iş yükünü karşılamada yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte İcra ve İflas Kanunundaki bazı düzenlemeler ve eksiklikler, icra dairelerinde yolsuzluk ve usûlsüzlüklere rastlanmasına, hizmet kalitesinin düşük ve verimsiz olmasına, vatandaşların adalete olan güven duygusunun sarsılmasına ve bu konuda haklı tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Oysa, bir ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce, alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözeten, öngörülebilir, şeffaf ve etkin bir icra ve iflâs hukuku sistemi kurulması gerekmektedir.

17/01/2007 tarihli Bakan Olur’u ile kurulan bir Komisyon tarafından icra ve iflas sisteminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla bir Kanun Tasarı taslağı hazırlanmış bulunmaktadır. Taslağın asıl amacı, İcra ve İflas Kanundan kaynaklanan eksiklikleri gidererek, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidermek ve daha modern anlamda bir icra teşkilâtı kurmaktır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla icra ve iflas daireleri yeniden yapılandırılarak icra ve iflas müdürlükleri şeklinde düzenlenmiş; Adalet Bakanlığı bünyesinde icra ve iflas işlerinden sorumlu bir daire başkanlığı kurulmuş; icra müdürlükleri idari yönden Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlanmış; hizmet kalitesinin arttırılması ve icra ve iflas işlerinde uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla icra memurluğu kadrosu ihdas edilmiş; icra ve iflas müdürlüklerinde yaşanan yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla icra ve iflas müdürlüklerinde para tahsilatı ve ödeme yapılmasının önüne geçilmiş ve her türlü tahsilat ve ödemenin banka aracılığıyla yapılması kabul edilmiş; en yoğun olarak yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yaşandığı satış usulü yeniden düzenlenmiş, arttırma öncesinde alacaklıya malı alma önceliği tanınmış ve hem borçluya ve hem de alacaklıya malı satabilme imkânı verilmiştir. Ayrıca icra depolarının kuruluşu, çalışması ve denetimi yeniden düzenlenerek icra depolarında yaşanan sıkıntıların giderilmesine çalışılmış ve arttırma sırasında satılamayan malların icra depolarında teşhir edilmesi imkânı getirilerek malların satılması kolaylaştırılmıştır.

            Bu açıklamalar muvacehesinde yargı çevreniz içerisinde çalışan hakim ve Cumhuriyet savcılarının taslak hakkındaki görüşlerinin alınarak oluşturulan kurumsal görüşünüzün, iki ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze ve ayrıca elektronik ortamda ecetinturk@adalet.gov.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

                                              Niyazi GÜNEY
                                               Bakan a. 
                                              Hâkim
                                              Genel Müdür
Görüşe Gönderilecek Olan İcra İflas Kanunu Tasarısı