BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Sayı: 20 18.08.2009

BASIN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı’nın hâkim ve savcı adayları hakkında arşiv araştırma yapma yetkisi altı yıl önce kaldırıldığı halde mülakata gireceklerden ilgilinin fotoğrafı ve imzasını taşıyan iki adet güvenlik soruşturması formu istendiği buna dayanılarak mülakatta değerlendirme yapıldığı haberinin bazı basın organlarında yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 15/01/2003 tarihli 4790 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde ile “Hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre arşiv araştırması yapılır. “ hükmü getirilmiştir.

26/01/1994 tarihli 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ise “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir. ” hükmünü taşımaktadır.

4045 sayılı Kanuna göre hazırlanan 14/02/2000 tarihli 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin f bendinde Arşiv araştırmasını “Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması” olarak tanımlamıştır.

Söz konusu haberin aksine yukarıda yer verilen yasa hükümlerinden anlaşılacağı gibi hâkim ve savcı adayları için arşiv araştırılması kaldırılmamıştır.

İlgili mevzuatın emredici düzenlemesi karşısında hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılması zorunluluk teşkil ettiğinden bu yönde uygulama yapılmaktadır.

Habere konu olan kişi ile ilgili olarak da tüm adaylar için yapıldığı gibi yasa doğrultusunda arşiv araştırması yaptırılmıştır.

2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinde hâkim ve savcı adaylarının mülakatının nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yasa hükmü uyarınca oluşturulan mülakat kurulu tarafından yapılan mülakatlarda ilgili başarılı olamamış, bu nedenle hâkim ve savcı adaylığına atanmamıştır. Ayrıca, söz konusu arşiv araştırması sonucu da mülakatlarda değerlendirmeye alınmadığı gibi bu husus Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde ilgiliye tebliğ edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.