::: BASIN AÇIKLAMASI

                               T.C.
        ADALET BAKANLIĞI
        Teftiş Kurulu Başkanlığı

      03.09.2009

BASIN AÇIKLAMASI

3 Eylül 2009 tarihli bazı basın yayın organlarında, Adalet müfettişlerinin ifade için çağırdığı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’ın savunma hakkının kısıtlandığına ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım beyan ve iddiaların yer alması nedeniyle açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde, hakim Osman Kaçmaz’ın avukatı Baykal Doğan’ın Kurul çıkışında; soruşturmaya ilişkin belgelerin kendilerine verilmediği, bilmedikleri, görmedikleri, incelemedikleri belgelere dayanılarak sorulan sorulara cevap veremeyecekleri gerekçesiyle ifade vermeyi reddettikleri yönünde bir açıklama yaptığı görülmüştür. Ayrıca, ifade sırasında Bakanlığa  geldiği belirtilen YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da soruşturma sürecinin hukuka uygun olmadığı yönünde açıklama yaptığı bilgisine yer verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptığı tüm soruşturmalar Anayasa, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve bağımsız mahkemelerce verilen kararlar uyarınca yürütülmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen başmüfettişler tarafından Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında yürütülmekte olan soruşturma sırasında, suç teşkil ettiği ve disiplin cezasını gerektirdiği düşünülen eylemleri hakkında savunmasının istendiğine ilişkin dört sayfadan oluşan yazı tebliğ edilmiştir. Yazıda, savunma talebinde isnat edilen tüm hususlar olay, yer, kişi, tarih ve saat olmak üzere ayrı ayrı açıklanmıştır. İlgili, avukatı aracılığı ile soruşturmanın dayanağı tüm belgelerin verilmesini talep etmiş ise de bağımsız mahkemelerce verilen kısıtlama kararları nedeniyle bu mümkün görülmemiştir.

Müfettişler tarafından savunması istenilen hususlar 11.08.2009 tarihinde kendisine tebliğ edilmiş ve 7 gün içerisinde yazılı olarak savunma vermesi talep edilmiştir. Ancak kendisi, bizzat müfettişlere sözlü savunma vereceğini ifade ederek yazılı savunma vermeyi kabul etmemiştir. Bunun üzerine 01.09.2009 tarihinde telefonla sözlü savunmaya davet edilmiş ve 02.09.2009 tarihli bazı gazetelerde savunma için çağrıldığına ilişkin haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Hakim Osman Kaçmaz hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili kendisine yöneltilen sorular, görev yaptığı adliyede ve bizzat kendi mahkemesinde bulunan dosya ve yazışmalar ile  kolayca ulaşabileceği bilgi ve belgelere ilişkindir. Bazıları ise mahkeme kararı ile dinlenen ve içeriği kendisine açıklanan telefon konuşmalarına ve medya önünde kamuoyuyla paylaştığı beyanlarına dayanmaktadır. Buna rağmen kendisi ve vekili, mahkemelerce verilmiş iletişimin tespiti ve teknik takip kararlarını veren mahkeme ve hakim ile kararda başka isimlerin bulunup bulunmadığını deşifre etmeye yönelik taleplerini yineleyip, önceden kararlaştırdıkları anlaşılan bir tutum sergileyerek sözlü savunma yapmayacaklarını belirttikten sonra kuruldan ayrılmışlar ve basına  açıklama yapmışlardır.

Osman Kaçmaz’ın sözlü savunmasının alınması sırasında, savunma istenilen hususların kendisine önceden tebliğ  edildiği ve kısıtlama kararlarını ihlal etmeyecek şekilde okunabileceği müfettişlerce açıkça izah edilmiştir. Buna karşın, bir hakim olarak  öncelikle kendisinin saygı gösterip uyması gereken mahkeme kararlarını hiçe sayıp, dayanak belgelerin örneklerinin kendisine verilmemesini gerekçe göstererek savunma vermekten kaçınmış ve bunu müfettişlerce savunmasının kısıtlandığı şeklinde göstermek istemiştir. Bu tutum, tamamıyla soruşturmayı etkisiz kılmaya, süreci uzatmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.